UglEventHandler

Vererbung

Basisklassen(n)   abgeleitete Klassen
  UglEventHandler
UglContainer
UglManager
UglControl

Attribute

public:

Attribut Typ Beschreibung
pFirstUglEventHandler UglEventHandler*
pNextObject UglEventHandler*

Operationen

public:

Name Parameter Rückgabewert Beschreibung
llDeinit void
llInit void

protected:

Name Parameter Rückgabewert Beschreibung
onUglEvent UglEvent& event bool

Detailbeschreibung UglEventHandler

Funktionsbeschreibungen

llDeinit() void

llInit() void

onUglEvent(UglEvent& event) bool

Parameter:

event das übergebene Event